Anfruns

Serveis d'assessorament

En Anfruns GRUP, oferim una àmplia cobertura de les necessitats relacionades amb el sector immobiliari i de la construcció. És per això que comptem amb la col·laboració de qualificats professionals de diferents àmbits i disciplines que l'atendran personalment i li podran assessorar en les següents àrees:

 • — Legal, jurídica, fiscal.
 • — Financera comptable
 • — Tècnica
 • — Administrativa
 • — Patrimonial

SERVEIS LEGALS, JURÍDICS I FISCALS

 • —Assessorament en tot tipus de gestions i tràmits inherents a l’ àmbit immobiliari.
 • — Assessorament jurídic, fiscal, en processos d’adquisició , lloguer o venda de finques tant rústiques com urbanes.
 • — Estudi i elaboració de tot tipus de contractes tant públics com privats en cas de lloguers, adquisició i venda de finques de qualsevol tipus.
 • — Gestions davant l’ Administració tant local, autonòmica i Estatal així com també davant del Registre de la Propietat i Mercantil.
 • — Recursos i tràmits de caràcter impositiu i tributari: contribucions urbanes, plusval-lues, IFP, IVA. , aplaçaments
 • — Assessorament i gestió fiscal, comptable i jurídica en el desenvolupament i posada en funcionament de Juntes de Compensació: constitució, assessorament i gestió.
 • — Assessorament, gestió i posada en funcionament de Comunitats de Propietaris: Constitució, elaboració d’actes, documents i comptabilitat.
 • — Especialistes en la gestió i tramitació de cancel·lació de censos de tot tipus.

SERVEIS ECONÒMICS

 • — Financiació d’ operacions, gestió de crèdits i avals.
 • — Elaboració de Plans de Negocio i Estudis de Viabilitat empresarial. Refinanciació de crèdits.
 • — Planificació d’ inversions immobiliàries.

SERVEIS TÈCNICS

 • — Elaboració, confecció i execució de Projectes integrals d’ obra tant industrial com residencial.
 • — Elaboració i gestió d’ estudis analítics de control pressupostari d’ obres.
 • — Control i planificació d’ obres , elaboració de pressupostos, tot tipus de tràmits necessaris per a l’ obtenció de les llicencies oportunes, control per a la correcte execució d’ obra fins a la seva finalització.
 • — Control de qualitat i materials.
 • — Elaboració d’ Estudis de Seguretat i Salut.
 • — Estudis d’arquitectura e Ingenieria.
 • — Gestió per a l’ obtenció del certificat d’ ITV de la Generalitat de Catalunya per a edificis amb una antiguitat de més de 45 anys.

SERVEIS ADMINISTRATIUS

 • — Obtenció I tramitació de Llicencies de tot tipus, certificats, Cèdul-les Urbanístiques.
  — Tramitació de cèdul-les d’ habitabilitat. Gestió administrativa
  — Tot tipus de gestions davant el Cadastre de la Propietat Urbana i Rústica, canvi de titularitat de les finques, modificació de superfícies, incidències de tot tipus.
 • — Gestió i tramitació de tot tipus de documents notarials fins a la seva correcte inscripció en el Registre de la Propietat.
  — Estudi i assessorament en l’ elaboració de Herències, o gestió per a una major optimització dels rendiments de Patrimonis Immobiliaris.
  — Tramitació de cèdul-les d’ habitabilitat. Gestió administrativa.
  — Assessorament, gestió i administració d’ immobles en venda o lloguer.

SERVEIS COMPLEMENTARIS

 • — Assessorament i seguiment de projectes empresarials en altres àmbits: Tecnològic, Industrial, Comercial…
 • — Estudi d’ oportunitats de negoci en mercats exteriors.
 • — Servei de Centre de Negocis per a una millor optimització de recursos a cost més petit.
 • — Departament de Recursos Humans i Selecció de Personal. Outsourcing.
 • — Cursos de Formació.